ورود کاربر
سایت
 •  
 •                    
 •  

تاثیر بر محیط زیست

بسمه تعالي

 

 شهرك صنعتي سمنان :

 مساحت شهرك صنعتي سمنان 2036 هكتار است.  اين شهرك به لحاظ وسعت و تنوع فعاليت واحدهاي صنعتي و همچنين مطلوبيت فعاليتهاي توليدي و صنعتي ، از شهركهاي صنعتي درجه اول كشور محسوب مي گردد . اين راستا توأم با فعاليت واحدها و رشد و توسعه صنعتي ، ايجاد محيطي سالم ، پاكيزه و با طراوت براي نيروهاي كار جامعه شهرك ، لذا اهداف اساسي شركت شهركهاي صنعتي سمنان محسوب مي گردد . بدين لحاظ از اهم فعاليتهاي زيست محيطي اين شركت مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 

 

 •  طراحي ، احداث و بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب صنعتي در شهرك و كنترل مستمر پساب خروجي از طريق انجام آزمايشات مستمر آزمايشگاه مركزي
 •  ايجاد فضاي سبز در وسعتي حدود 500 هكتار و نگهداري و آبياري فضاي سبزايجاد شده و استفاده از سيستمهاي بهينه آبياري (قطره اي ، باراني و ...) و همچنين زيباسازي شهرك
 •  انجام آموزشهاي چهره به چهره در خصوص مسائل زيست محيطي و نيز راهنمايي و تذكر به واحدهاي خاطي درخصوص ايجاد آلودگي
 •  وجود همكاري مناسب بين بخشي با ساير ادارات مرتبط در زمينه حفظ محيط زيست بالاخص اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان ، اداره كل منابع طبيعي استان سمنان و ...
 •  انجام طرحهاي زيست محيطي از طريق مشاورين متخصص شامل ISO 14000 ، مطالعات كمي و كيفي پسماندها و زباله هاي صنايع مستقر در شهرك
 •  صنعت سبز كشور در سال 1381 و نيز دريافت لوح تقدير صنايع سبز كشور در سال 1384 و نيز مجري نمونه طرح نهضت سبز سالهاي 1379 ، 1381 ، 1382 و 1384و1389

 عمليات اجرايي احداث تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سمنان در سال 1380 آغاز گرديده و در سال 1381 نيز به اتمام رسيده است و از مهر ماه 1381 با افتتاح تصفيه خانه مذكور توسط رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور (سركارخانم دكترابتكار) به بهره برداري رسيده است .

 اين تصفيه خانه در سه فاز پيش بيني شده گرديده كه فازاول آن شامل 2 مدول اجرا شده است . سيستم اين تصفيه خانه از نوع لاگون هوادهي سطحي و بيولوژيكي بوده و شامل 4 لاگون هوادهي و هريك به ظرفيت 2400 مترمكعب فاضلاب و دواستخر ته نشيني هر يك به ظرفيت 4000 مترمكعب فاضلاب مي باشد . تصفيه خانه مذكور قادر به تصفيه فاضلاب تا حجم 2400 مترمكعب در شبانه روز فاضلاب است ، واحدهاي عملياتي اين تصفيه خانه شامل : آشغالگيري و دانه گيري – پارشال فلوم (براي اندازه گيري جريان) – مقسم ها – لاگونهاي هوادهي – استخرهاي
ته نشيني – حوضچه تزريق كلر – تانك دفع پساب تصفيه شده از سال 1383 از پساب استحصالي جهت مصارف آبياري فضاي سبز شهرك استفاده گرديده است .

  

اهداف تصفيه فاضلاب :

 هدف هر سيستم تصفيه فاضلاب ، حذف يا كاهش برخي از آلاينده ها يا ضايعات موجود و فاضلاب است بطوري كه اثرات مضر يا نامطلوب فاضلاب برطرف گردد . اينكه كدام نوع تركيبات يا چه موادي و به چه ميزان از جريان فاضلاب بايد جدا شود ، از اهميت خاصي برخورداراست . در مورد تصفيه فاضلابهاي صنعتي ، در كل مي توان گفت هدف اصلي حذف يا كاهش غلظت تركيبات آلي و غير آلي است .

 باتوجه به اينكه درشهركهاي صنعتي ، صنايع مختلفي فعاليت دارند و فاضلاب توليدي در اين شهركها در مقايسه با فاضلابهاي شهري از بار آلودگي و شوك هاي سمي بالاتري برخوردار است .
 در اين راستا جهت مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأسيسات تصفيه خانه فاضلاب شهركهاي صنعتي ايوانكي ، دامغان و شاهرود از مشاورين متخصص در زمينه طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب بهره گرفته شده است .

 در ذيل بطور خلاصه به مشخصات هريك از تصفيه خانه هاي فوق اشاره مي گردد :

 1.  شهرك صنعتي ايوانكي :

  در اين شهرك به لحاظ نزديكي به شهر تهران ، فعاليت واحدهاي صنعتي بسيار چشمگير بوده و لذا جهت كاهش بار آلودگي فاضلاب ناشي از توليد واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهرك ، طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب صنعتي براي شهرك صنعتي ايوانكي در اولويت قرار گرفت . مساحت شهرك صنعتي ايوانكي 285 هكتار و شامل زون هاي صنعتي غذايي ، شيميايي ، سلولزي ، فلزي ، كاني غيرفلزي ، نساجي ، برق و الكترونيك و خدماتي مي باشد .

 علاوه بر توليد فاضلاب بهداشتي يا خانگي توسط هر يك از واحدهاي صنعتي بيشترين حجم فاضلاب صنعتي توليدي در شهرك صنعتي ايوانكي ، مربوط به صنايع غذايي ، نساجي و شيميايي است .

 فاضلاب توليدي از منابع مختلف ،نهايتاً مي بايست تصفيه و به محيط بازگردانده شود كه در غير اينصورت موجب تخريب محيط زيست و مشكلات اجتماعي مختلفي مي گردد . در اين ارتباط هريك از صنايع مستقر در شهرك صنعتي ايوانكي بنا بر پروسه توليد خود ، داراي آلاينده هاي مختلفي مي باشند كه هر يك از آلاينده ها تأثيرات مختلفي بر محيط زيست خواهد داشت ، لذا انتخاب روش مناسب تصفيه ، ابتدا مي بايست برپايه درجه تصفيه مورد نياز و حذف آلاينده هاي مورد نظر انجام پذيرد كه اين امر خود مستلزم بررسي شرايط محل ، مشخصات كمي و كيفي فاضلاب توليدي ، شرايط آب و هوايي و ... مي باشد .در اين رابطه ، ضمن بررسي هاي اوليه ، روشهاي مناسب انتخاب و مورد مقايسه قرار گرفت كه در ابتدا مفروضات مورد استفاده مطرح و نهايتاً گزينه هاي مناسب بررسي و گزينه هاي برتر از لحاظ فني و اقتصادي مورد طراحي قرار گرفت .

 

 

در اين خصوص باتوجه به مطالب ارائه شده از بين روشهاي مختلف و جديد تصفيه فاضلابهاي صنعتي ، روش تركيبي لجن فعال هوادهي گسترده (EA) به همراه راكتور بي هوازي بافل دار (UABR) با تكنولوژي فرآيندي بالا انتخاب وتوسط مشاور طرح ، طراحي گرديد .

 Extended  Aeration + upflow Anaerobic  Baffled  Reactor

 واحدهاي عملياتي سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ايوانكي به شرح ذيل مي باشد :

 واحد پمپاژ و آشغالگيري

 واحد اندازه گيري دبي

 واحد تنظيم PH

 واحد دانه گيري

 واحد بي هوازي بافل دار ABR

 واحد هوادهي گستره (لجن فعال) EA

 واحد ته نشيني

 واحد ذخيره لجن و آبگيري

 واحد ضدعفوني كننده و كلرزني

 تانك ذخيره پساب تصفيه شده

 اين تصفيه خانه در سه مدول باطرح يكسان و ظرفيت هر مدول 1000 مترمكعب در شبانه روز فاضلاب طراحي گرديده كه مدول اول آن در حال اجرا مي باشد .

 

 1.  شهرك صنعتي شاهرود

 مساحت اين شهرك ، 419.34هكتار و شامل زون هاي صنعتي غذايي ، شيميايي ، نساجي ، سلولزي ، فلزي ، كاني غيرفلزي و برق و الكترونيك مي باشد .

 علاوه برتوليد فاضلاب بهداشتي يا خانگي توسط هر يك از واحدهاي صنعتي ، بيشترين حجم فاضلاب صنعتي توليدي در شهرك صنعتي شاهرود ، مربوط به صنايع فلزي ، صنايع غذايي و صنايع شيميايي است .

 انتخاب روش و سيستم تصفيه فاضلابهاي صنعتي تابع عوامل متعددي از جمله مشخصات آن ، كيفيت لازم خروجي سيستم (كارايي تصفيه راندمان حذف) امكانات و شرايط و موقعيت مي باشد . در اين خصوص باتوجه به بررسيهاي انجام شده در خصوص روشهاي معمول و پيشرفته تصفيه فاضلابهاي صنعتي و مقايسه فني و اقتصادي آنها ، روش تركيبي لجن فعال هوادهي با بستر رشد ثابت ( IFAS) به همراه راكتور بي هوازي بافل دار (UABR) با تكنولوژي فرايندي بالا انتخاب و توسط مشاور طرح طراحي گرديد .

 Integrated  Fixed  Film  Activated  Sludge + upflow Anaerobic  Baffled  Reactor

 واحدهاي عملياتي سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شاهرود به شرح ذيل مي باشد :

 واحد پمپاژ و آشغالگيري

 واحد متعادل ساز

 واحد بي هوازي بافل دار UABR

 واحد هوادهي بابستررشد ثابت IFAS

 واحد ته نشيني

 واحد  كلرزني

 واحد بستر لجن خشك كن

 تانك ذخيره پساب تصفيه شده

 شهرك صنعتي دامغان

 مساحت اين شهرك ، 562هكتار و شامل زون هاي صنعتي غذايي ، شيميايي ، نساجي ، سلولزي ، فلزي ، كاني غيرفلزي و برق و الكترونيك مي باشد .

 علاوه برتوليد فاضلاب بهداشتي يا خانگي توسط هر يك از واحدهاي صنعتي ، بيشترين حجم فاضلاب توليدي در شهرك صنعتي دامغان ، مربوط به صنايع غذايي (بالاخص شركت لبنياتي صدرالبرز دامغان ) صنايع فلزي و سلولزي است .

 باتوجه به مطالب گفته شده در خصوص انتخاب روشهاي تصفيه فاضلاب صنعتي ، همانند شهرك صنعتي شاهرود ، روش تركيبي لجن فعال هوادهي با بستررشد مناسب (IFAS) به همراه راكتور بي هوازي بافل دار (UABR) انتخاب و توسط مشاور طرح ، طراحي گرديد .

 واحدهاي عملياتي سيستم تصفيه خانه شهرك صنعتي دامغان ، كاملاً مشابه تصفيه خانه شهرك صنعتي شاهرود مي باشد. 

 اين تصفيه خانه نيز در دو مدول با طرح يكسان كه ظرفيت مدول اول حدود 500 و ظرفيت مدول دوم حدود 1000 مترمكعب فاضلاب است طراحي گرديده كه مدول اول آن در حال اجرا مي باشد .

 

 1.  شهرك صنعتي گرمسار

 مساحت اين شهرك ، 768هكتار و شامل زون هاي صنعتي غذايي ، شيميايي ، نساجي ، سلولزي ، فلزي ، كاني غيرفلزي و برق و الكترونيك مي باشد .

 علاوه برتوليد فاضلاب بهداشتي يا خانگي توسط هر يك از واحدهاي صنعتي ، بيشترين حجم فاضلاب توليدي در شهرك صنعتي گرمسار  ، مربوط به صنايع غذايي  صنايع فلزي و سلولزي است .

 باتوجه به مطالب گفته شده در خصوص انتخاب روشهاي تصفيه فاضلاب صنعتي ، همانند شهرك صنعتي شاهرود ، روش تركيبي لجن فعال هوادهي با بستررشد مناسب (IFAS) به همراه راكتور بي هوازي بافل دار (UABR) انتخاب و توسط مشاور طرح ، طراحي گرديد .

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm